keyboard_arrow_right Přidat nabídku
keyboard_arrow_right Přihlášení
keyboard_arrow_right Registrace
keyboard_arrow_right Domů
keyboard_arrow_right Průmysl
keyboard_arrow_right Hledat
keyboard_arrow_right Prodat

Podmínky Služby

Podmínky služby
Tato webová stránka představuje právní dokument, který slouží jako naše Smluvní podmínky a řídí právní podmínky našich webových stránek, http://www.Sales-machinery.cz, subdomén a jakékoli přidružené webové a mobilní aplikace ( (dále jen „web“), ve vlastnictví a provozu S-Machinery Ltd.
 
Termíny s velkými písmeny, pokud není definováno jinak, mají význam uvedený v sekci Definice níže. Tyto Smluvní podmínky spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, jakoukoli licenční smlouvou pro mobilní zařízení a dalšími zveřejněnými pokyny na našem Webu společně „Právní podmínky“, představují úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a S-Machinery Ltd a nahrazují všechny ostatní smlouvy, prohlášení, záruky a porozumění s ohledem na náš web a předmět zde obsažený. Můžeme kdykoli změnit naše právní podmínky bez zvláštního upozornění. Nejnovější kopie našich právních podmínek budou zveřejněny na našem webu a před použitím našeho webu byste si měli přečíst všechny právní podmínky. Po zveřejnění jakýchkoli změn našich právních podmínek souhlasíte s tím, že budete povinni s nimi takové změny dělat. Proto je důležité, abyste si pravidelně prohlíželi naše právní podmínky, abyste se ujistili, že s nimi stále souhlasíte.
Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat na tento web. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.
Poslední aktualizace našich smluvních podmínek byla zveřejněna dne 26. června 2019.
Definice
Pojmy „nás“ nebo „my“ nebo „náš“ se vztahují na společnost S-Machinery Ltd, vlastníka webových stránek.
„Návštěvník“ je někdo, kdo pouze prohlíží náš web, ale nezaregistroval se jako člen.
„Člen“ je fyzická osoba, která se u nás zaregistrovala k používání naší služby.
Naše „služba“ představuje kolektivní funkčnost a funkce nabízené prostřednictvím našich webových stránek našim členům.
„Uživatel“ je kolektivní identifikátor, který označuje návštěvníka nebo člena.
Veškerý text, informace, grafika, zvuk, video a data nabízená prostřednictvím našeho webu jsou společně označovány jako „obsah“.
 
 
Použijte licenci
Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách S-Machinery Ltd pouze pro osobní, nekomerční nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:
upravovat nebo kopírovat materiály;
používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);
pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webu společnosti S-Machinery Ltd;
odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo
převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.
Tato licence automaticky skončí, pokud porušíte některá z těchto omezení a společnost S-Machinery Ltd ji může kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit všechny stažené materiály, které vlastníte, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.
 
Omezená použití
Uvedení nabízených produktů na webové stránky mohou uživatelé webových stránek použít pouze pro zákonné účely. Bez výslovného složeného souhlasu byste nemohli rámovat ani používat rámovací techniky k uzavření jakýchkoli punců, log, obrázků chráněných autorskými právy nebo nejprestižnějších podrobností (sestávajících z obrázků, textu, rozvržení stránky nebo typu) společnosti S-Machinery Ltd. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti S-Machinery Ltd. nesmíte používat žádné metaznačky ani jakýkoli jiný „neviditelný text“ využívající název nebo ochranné známky společnosti S-Machinery Ltd. Souhlasíte s tím, že nenabízíte ani neupravujete žádný obsah nalezený na webových stránkách, který se skládá z, avšak neomezeno na jména uživatelů a obsahu, ani na vytváření, zobrazování, otevřeně vykonávat, distribuovat nebo jinak využívat materiál jakýmkoli způsobem pro jakoukoli veřejnou funkci, v souvislosti se službami nebo produkty, které nejsou produkty společnosti S - Machinery Ltd, jiným způsobem, který pravděpodobně způsobí záměnu mezi spotřebiteli, která znevažuje nebo zpochybňuje společnost S-Machinery Ltd nebo jejích poskytovatelů licence, která oslabuje sílu rezidenčního majetku společnosti S-Machinery Ltd nebo jejího poskytovatele licence nebo která jinak porušuje společnost S-Machinery Ltd nebo autorská práva jeho poskytovatele licence. Souhlasíte také s tím, že se nebudete zdržovat zneužívání jakéhokoli materiálu, který se objeví na těchto stránkách. Použití materiálu na jakékoli jiné webové stránce nebo v prostředí počítačového systému v síti pro jakýkoli účel je zakázáno. Jakýkoli kód, který společnost S-Machinery Ltd vyvíjí za účelem generování nebo zobrazení jakéhokoli materiálu na stránkách tvořících webovou stránku, je rovněž chráněn autorskými právy společnosti S-Machinery Ltd a tento kód nesmíte kopírovat ani upravovat.
Společnost S-Machinery Ltd nemá povinnost sledovat jakékoli produkty zveřejněné, převedené nebo spojené s touto stránkou nebo s ní. Pokud si myslíte, že něco na webových stránkách tyto podmínky porušuje, kontaktujte nás.
Pokud uživatel upozorní na jakékoli produkty, které údajně nesplňují tyto podmínky, mohla společnost S-Machinery Ltd ve svém jediném rozlišení prozkoumat obvinění a zjistit, zda podniknout jiné kroky nebo požádat o odstranění nebo zbavení obsahu. Společnost S-Machinery Ltd nenese žádnou odpovědnost ani povinnost vůči jednotlivcům za účinnost nebo neplnění těchto činností.
Elektronická komunikace
Připojujete se k nám elektronicky, když jdete na web nebo nám pošlete e-maily. Souhlasíte s tím, že od nás dostanete interakce online. Spojíme se s vámi e-mailem nebo nahráním oznámení na web. Souhlasíte s tím, že všechna oznámení o smlouvách, zveřejnění a různá další sdělení, která vám poskytujeme digitálně. Vezměte prosím na vědomí veškeré zákonné požadavky, aby taková komunikace byla písemná.
 
Váš účet
Používáte-li web, jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla a přijímáte odpovědnost za veškeré činnosti, které se dějí na vašem účtu a hesle. Rovněž souhlasíte s tím, že ze stránek nebudete zveřejňovat žádné osobní údaje, které se skládají mimo jiné z křestního jména a příjmení, pověření nebo různých dalších údajů osobní povahy (dále jen „osobní údaje“). Vaše zveřejnění jakýchkoli osobních údajů na webu může mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu. S-Machinery Ltd si dále vyhrazuje právo odmítnout službu, ukončit účty a odstranit nebo upravit obsah na základě svého výhradního rozhodnutí.
S-Machinery Ltd nezaručuje pravdivost, přesnost nebo spolehlivost obsahu na webu, který se skládá z osobních údajů. Každý jednotlivec je zodpovědný za upgrade a změnu jakýchkoli příslušných informací o účtu, pokud je to nezbytné pro zachování pravdivosti, přesnosti nebo spolehlivosti údajů.
Recenze, komentáře a další materiál
Registrovaní uživatelé webu mohou zveřejňovat hodnocení a poznámky k produktu a službám zakoupeným prostřednictvím webu, pokud materiál není nezákonný, profánní, ohrožující, pomlouvačný, narušující soukromí, porušující práva duševního vlastnictví nebo jinak poškozovat třetí strany nebo nevhodné a nezahrnuje průmyslové žádosti, hromadné korespondence ani žádný typ „spamu“. Účet jiného uživatele nesmíte používat k předstírání identity uživatele nebo subjektu nebo k jiným podvodům, pokud jde o původ názorů. Společnost S-Machinery Ltd si vyhrazuje právo (není však vázána) takové materiály eliminovat nebo modifikovat, ale pravidelně neprovádí kontrolu zasílaného materiálu.
Pokud zveřejníte hodnocení nebo pošlete komentáře, a pokud společnost S-Machinery Ltd nenavrhne jinak, udělujete společnosti S-Machinery Ltd nevýlučné, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a zcela sublicencovatelné právo využívat, znovu vytvářet, upravovat, upravovat, uvolňovat, porovnávat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat takový obsah po celém světě, v jakémkoli médiu. Udělujete společnosti S-Machinery Ltd a udělíte si právo používat vaše jméno v souvislosti s takovým materiálem, pokud se tak rozhodnou. Prohlašujete a požadujete, abyste vlastnili nebo jinak řídili všechna práva na obsah, který zveřejníte; že obsah je přesný; že použití dodávaného obsahu neporuší tyto zásady a nezpůsobí újmu nikomu ani entitě; které odškodníte S-Machinery Ltd za veškeré nároky vyplývající z vámi poskytovaného obsahu. Společnost S-Machinery Ltd má právo, ale nikoli závazek upravovat a sledovat nebo eliminovat jakýkoli úkol nebo materiál. S-Machinery Ltd nenese žádnou povinnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za veškerý obsah publikovaný Vámi nebo jinou třetí stranou.
Soulad s právními předpisy
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné vnitrostátní a mezinárodní zákony, zákony, vyhlášky a předpisy týkající se vašeho používání našich webových stránek. Společnost S-Machinery Ltd si vyhrazuje právo prošetřit stížnosti nebo nahlášená porušení našich právních podmínek a podniknout jakékoli kroky, které považujeme za vhodné, mimo jiné včetně zrušení vašeho členského účtu, hlášení jakékoli podezření z nezákonné činnosti úředníkům činným v trestním řízení, regulačním orgánům nebo jiným třetím stranám a zveřejněním jakýchkoli potřebných nebo vhodných informací o těchto osobách nebo subjektech týkajících se vašeho profilu, e-mailových adres, historie používání, zveřejněných materiálů, IP adres a provozních informací, jak to umožňuje naše zásady ochrany osobních údajů.
 
Duševní vlastnictví
Naše webové stránky mohou obsahovat naše servisní známky nebo ochranné známky, jakož i ochranné známky našich přidružených společností nebo jiných společností, ve formě slov, grafiky a log. Vaše používání našich webových stránek pro vás nepředstavuje žádné právo ani licenci k používání takových ochranných známek / ochranných známek bez předchozího písemného svolení příslušné servisní známky / vlastníka ochranné známky. Náš web je také chráněn podle mezinárodních autorských práv. Kopírování, redistribuce, použití nebo zveřejnění jakékoli části našich webových stránek je přísně zakázáno. Vaše používání našeho webu vám neuděluje žádná vlastnická práva na náš web.
 
Revize a Errata
Materiály, které se objevují na webových stránkách společnosti S-Machinery Ltd, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost S-Machinery Ltd nezaručuje, že jakýkoli materiál na její webové stránce je přesný, úplný nebo aktuální. S-Machinery Ltd může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny materiálů obsažených na svých webových stránkách. Společnost S-Machinery Ltd se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.
 
Zřeknutí se odpovědnosti
Materiály na webových stránkách společnosti S-Machinery Ltd jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Společnost S-Machinery Ltd neposkytuje žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiné porušení práv. Společnost S-Machinery Ltd dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na její internetové stránce nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakékoli stránky spojené s touto stránkou. Web slouží jako místo pro jednotlivce k nákupu různých služeb nebo produktů. Ani společnost S-Machinery Ltd ani webová stránka nemají kontrolu nad kvalitou nebo vhodností pro konkrétní funkci produktu. S-Machinery Ltd rovněž nemá žádnou kontrolu nad přesností, spolehlivostí, úplností nebo aktuálností údajů zadaných uživatelem a neposkytuje žádné záruky ani záruky ohledně jakýchkoli informací na Stránkách.
 
webová stránka a veškeré podrobnosti, obsah, materiály, produkty (včetně softwarové aplikace) a služby uvedené na této webové stránce nebo jinak dostupné prostřednictvím této webové stránky jsou poskytovány společností s-machinery ltd na základě „jak je“ a „jak jsou dostupné“, pokud jinak uvedeno písemně. s-machinery ltd neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, o fungování této webové stránky nebo o informacích, materiálech, produktech (včetně softwaru) nebo službách uvedených na této stránce nebo jinak zpřístupněných prostřednictvím této stránky, pokud není uvedeno jinak poukázal písemně. výslovně souhlasíte s tím, že používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko.
Webové stránky a veškeré podrobnosti, obsah, materiály, produkty (včetně softwarové aplikace) a služby uvedené na této webové stránce nebo jinak zpřístupněné prostřednictvím této webové stránky jsou poskytovány společností S-Machinery ltd na základě „jak je“ a „jak jsou dostupné“, pokud jinak uvedeno písemně. S-Machinery ltd neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, o fungování této webové stránky nebo o informacích, materiálech, produktech (včetně softwaru) nebo službách uvedených na tomto webu nebo jinak zpřístupněných prostřednictvím tohoto webu, pokud není uvedeno jinak poukázal písemně. výslovně souhlasíte s tím, že používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko.
v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy se společnost s-machinery ltd zříká všech záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a fyzické způsobilosti pro určitý účel. s-machinery ltd nezaručuje, že tento web; podrobnosti, obsah, materiály, produkty (včetně softwarové aplikace) nebo služby sestávající z nebo jinak zpřístupněné prostřednictvím webu; jeho servery; nebo e-mail odeslaný společností s-machinery sro neobsahuje viry ani jiné škodlivé prvky. s-machinery ltd nebude odpovídat za žádné škody jakéhokoli druhu vyplývající z použití webové stránky nebo z jakýchkoli podrobností, obsahu, materiálů, produktů (včetně softwarové aplikace) nebo služeb uvedených na těchto stránkách nebo jim jinak zpřístupněných, včetně, ale nikoli výhradně, přímých, nepřímých, náhodných, represivních a následných škod, pokud není písemně uvedeno jinak. v žádném případě nesmí odpovědnost společnosti s-machinery ltd vznikající z nebo v souvislosti s webovým serverem nebo s jeho používáním, navzdory důvodům pro jednání (ať už ve shodě, deliktu, porušení servisní záruky nebo jiným způsobem) přesáhnout 100 $.
 
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Odkazem na tyto webové stránky nevytváříme ani nemůžeme s nimi spojovat, ani sponzorovat takové webové stránky třetích stran. Zahrnutí odkazů na náš web nepředstavuje žádné potvrzení, záruku, záruku ani doporučení takových webů třetích stran. Společnost S-Machinery Ltd nemá žádnou kontrolu nad právními dokumenty a postupy ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran; jako takový přistupujete na takové webové stránky třetích stran na vlastní nebezpečí.
 
Úpravy podmínek webu
S-Machinery Ltd může revidovat tyto podmínky služby pro svůj web kdykoli bez předchozího upozornění. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdy aktuální verzí těchto Podmínek používání.
 
Rozhodné právo
Jakýkoli nárok týkající se webové stránky společnosti S-Machinery Ltd se bude řídit právními předpisy EU bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů a vy souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem soudů.
 
Odškodnění
Přijímáte obhajovat, odškodňovat a držet bezpečné S-Machinery Ltd, jeho přidružené společnosti a jejich odpovídající důstojníky, ředitele, agenty a pracovníky před a proti jakýmkoli nárokům, opatřením nebo požadavkům, včetně, bez omezení, dostupných právních, účetních a jiných poplatků za poskytovatele , potvrzující nebo vyplývající z (i) jakéhokoli obsahu většiny materiálu, který nabízíte na webu, (ii) vašeho použití jakéhokoli obsahu nebo (iii) vašeho porušení podmínek těchto podmínek. Společnost S-Machinery Ltd vám neprodleně oznámí jakýkoli takový nárok, zápas nebo případ.
 
Obecné podmínky
S našimi právními podmínkami se zachází, jako by byly provedeny a provedeny v EU, a budou se řídit a vykládat v souladu s právními předpisy EU bez ohledu na kolizní zásady. Dále souhlasíte, že se podrobíte osobní jurisdikci a místu soudů. Jakákoli příčina vašeho jednání ve vztahu k naší webové stránce musí být zahájena do jednoho (1) roku po vzniku příčiny nebo musí být navždy vyloučena a zakázána. Pokud bude jakákoli část našich právních podmínek považována za neplatnou nebo nevynutitelnou, bude tato část vykládána v souladu s příslušným právem a zbývající části zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud je jakýkoli obsah na našem webu v rozporu nebo není v rozporu s našimi právními podmínkami, mají naše právní podmínky přednost. Naše nevymáhání některého ustanovení našich právních podmínek nebude považováno za zřeknutí se tohoto ustanovení ani práva vymáhat takové ustanovení. Práva společnosti S-Machinery Ltd podle našich právních podmínek přetrvávají i po ukončení našich právních podmínek.