keyboard_arrow_right Přidat nabídku
keyboard_arrow_right Přihlášení
keyboard_arrow_right Registrace
keyboard_arrow_right Domů
keyboard_arrow_right Průmysl
keyboard_arrow_right Hledat
keyboard_arrow_right Prodat

Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány a zveřejněny 26. června 2019. Upravují podmínky ochrany osobních údajů naší webové stránky, která se nachází na adrese http://www.Sales-machinery.com, subdomény a jakékoli přidružené webové a mobilní aplikace. (souhrnně „Web“), jak je vlastněna a provozována společností S-Machinery Ltd. Všechny kapitalizované podmínky, které nejsou definovány v našich zásadách ochrany osobních údajů, mají význam uvedený v našich smluvních podmínkách.
Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abyste pochopili, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a zveřejňujeme a využíváme osobní údaje. Vaše osobní údaje používáme pouze k poskytování a zlepšování webových stránek. Používáním webu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách a přístupných na adrese http://www.Sales-machinery.com. Následující text popisuje naše zásady ochrany osobních údajů.
Před nebo v době shromažďování osobních údajů identifikujeme účely, pro které jsou informace shromažďovány.
Shromažďujeme a používáme osobní údaje výhradně za účelem splnění těchto účelů, které jsme stanovili, a pro jiné slučitelné účely, pokud nezískáme souhlas dotyčné osoby nebo pokud to nevyžaduje zákon.
Osobní údaje si uchováme pouze po dobu nezbytnou pro splnění těchto účelů.
Shromažďujeme osobní údaje zákonnými a čestnými prostředky a případně s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.
Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži a také před neoprávněným přístupem, zveřejněním, kopírováním, použitím nebo úpravou.
Zákazníkům snadno poskytneme informace o našich zásadách a postupech týkajících se správy osobních údajů.
Vaše soukromí
S-Machinery Ltd dodržuje všechny zákonné požadavky na ochranu vašeho soukromí. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou právní prohlášení, které vysvětluje, jak můžeme shromažďovat informace od vás, jak můžeme sdílet vaše informace a jak můžete omezit naše sdílení vašich informací. Osobní údaje, které nabízíte, využíváme způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud poskytnete osobní údaje z konkrétního důvodu, můžeme osobní údaje využít v souvislosti s důvodem, pro který byly poskytnuty. Například registrační informace zaslané při vývoji vašeho účtu mohou být použity k navrhování produktů na základě minulých akvizic. Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom nabídli přístup ke službám na webu a sledovali vaše využívání těchto služeb. S-Machinery Ltd může také použít vaše osobní údaje a různé další osobní údaje, které nelze identifikovat, shromážděné prostřednictvím Webu, aby nám pomohlo zlepšit materiál a funkčnost Webu, mnohem lépe porozumět našim uživatelům a zlepšit naše služby. V našich Zásadách ochrany osobních údajů uvidíte podmínky, které jsou kapitalizovány. Tyto výrazy mají významy popsané v části Definice níže.
 
 
Definice
„Neosobní informace“ jsou informace, které nejsou pro vás osobně identifikovatelné a které se automaticky shromažďují, když vstoupíte na náš web pomocí webového prohlížeče. Může také zahrnovat veřejně dostupné informace, které jsou sdíleny mezi vámi a ostatními.
„Osobně identifikovatelné informace“ jsou neveřejné informace, které jsou pro vás osobně identifikovatelné a získané, abychom vás mohli poskytnout na našem webu. Informace umožňující identifikaci osob mohou zahrnovat informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa a další související informace, které nám poskytnete nebo které o vás získáme.
 
 
Informace, které shromažďujeme
Obecně kontrolujete množství a typ informací, které nám poskytujete při používání našeho webu.
Jako návštěvník můžete procházet naše webové stránky a dozvědět se více o našem webu. Jako návštěvník nemusíte poskytovat žádné osobní údaje.
Informace o počítači byly shromážděny
Když používáte náš web, automaticky shromažďujeme určité informace o počítači interakcí vašeho mobilního telefonu nebo webového prohlížeče s naším webem. Takové informace se obvykle považují za neosobní informace. Shromažďujeme také následující položky:
Soubory cookie
Náš web používá k identifikaci oblastí našeho webu, které jste navštívili, „cookies“. Cookie je malá část dat uložená ve vašem počítači nebo mobilním zařízení pomocí webového prohlížeče. Cookies používáme k personalizaci obsahu, který vidíte na našem webu. Většina webových prohlížečů lze nastavit tak, aby zakázala používání cookies. Pokud však cookies zakážete, pravděpodobně nebudete mít přístup k funkcím na našem webu správně nebo vůbec. Nikdy neumisťujeme osobní údaje do cookies.
Zeměpisné informace
Když používáte mobilní aplikaci, můžeme pomocí GPS technologie (nebo jiné podobné technologie) určit vaši aktuální polohu, abychom určili město, ve kterém se nacházíte, a zobrazili informace s příslušnými údaji nebo reklamami. Vaše aktuální poloha nebudeme sdílet s ostatními uživateli ani partnery. Pokud nechcete, abychom používali vaši polohu pro výše uvedené účely, měli byste vypnout služby určování polohy pro mobilní aplikaci umístěné v nastavení účtu nebo v nastavení mobilního telefonu nebo v mobilní aplikaci.
Automatické informace
Informace automaticky dostáváme z vašeho webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Tyto informace zahrnují název webu, ze kterého jste vstoupili na náš web, pokud existuje, a název webu, na který jste při odchodu z našeho webu směřovali. Tyto informace také zahrnují IP adresu vašeho počítače / proxy serveru, kterou používáte pro přístup k internetu, jméno vašeho poskytovatele internetových stránek, typ webového prohlížeče, typ mobilního zařízení a počítačový operační systém. Všechny tyto informace používáme k analýze trendů mezi našimi uživateli, abychom pomohli vylepšit náš web.
Data protokolu
Stejně jako mnoho provozovatelů webových stránek shromažďujeme informace, které váš prohlížeč odešle při každé návštěvě našich webových stránek („data protokolu“). Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače („IP“), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky našeho webu, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistika.
Podle zákona o ochraně soukromí online dítěte nemůže žádný provozovatel webových stránek požadovat, aby podmínkou účasti na činnosti bylo, aby dítě mladší 13 let prozradilo více podrobností, než je přiměřeně vyžadováno. S-Machinery Ltd tuto poptávku dodržuje. S-Machinery Ltd shromažďuje pouze ochotně nabízené informace; žádné informace nejsou shromažďovány pasivně. děti do 13 let mohou při odesílání e-mailu v oblasti „Kontaktujte nás“ zadat pouze svou e-mailovou adresu. S-Machinery Ltd využívá e-mailovou adresu k odpovědi na jednorázový požadavek od dítěte mladšího 13 let a poté odstraní e-mailovou adresu. V případě, že S-Machinery Ltd shromažďuje a udržuje osobní informace týkající se dítěte mladšího 13 let, může nám rodič poslat e-mail, abychom tyto informace zkontrolovali, změnili a / nebo vymazali, a také odmítli umožnit další sběr nebo použití informace o dítěti.
 
 
Jak používáme vaše informace
Informace, které od vás dostáváme, používáme následujícím způsobem:
Přizpůsobení našeho webu
K přizpůsobení našich webových stránek můžeme použít osobní údaje, které nám poskytnete, spolu s veškerými informacemi o počítači, které dostáváme.
Sdílení informací s přidruženými společnostmi a jinými třetími stranami
Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám pro marketingové účely. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout přidruženým společnostem, které nám poskytují služby týkající se našich webových stránek (tj. Zpracovatelů plateb, společností poskytujících hostování webových stránek atd.); tito přidružení obdrží pouze informace nezbytné pro poskytování příslušných služeb a budou vázáni dohodami o zachování důvěrnosti, které omezují použití těchto informací.
Agregace dat
Vyhrazujeme si právo shromažďovat a používat jakékoli neosobní informace shromážděné z vašeho používání našeho webu a shromažďovat taková data pro interní analýzy, které zlepšují náš web a službu, jakož i pro použití nebo další prodej ostatním. Do těchto agregací údajů nejsou nikdy zahrnuty vaše osobní údaje.
Legálně požadovaná zveřejnění informací
Můžeme být právně požádáni o zveřejnění vašich osobních údajů, pokud je takové zveřejnění (a) vyžadováno předvoláním, zákonem nebo jiným právním procesem; b) nezbytné pomáhat úředníkům činným v trestním řízení nebo vládním donucovacím agenturám; (c) nezbytné prošetřit porušení nebo jiné vymáhání našich právních podmínek; (d) nutné nás chránit před soudním jednáním nebo nároky třetích stran, včetně vás a / nebo jiných členů; a / nebo (e) nezbytná k ochraně zákonných práv, osobního / nemovitého majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti S-Machinery Ltd, našich uživatelů, zaměstnanců a přidružených společností.
Opt-Out
Nabízíme vám možnost „opt-out“, aby vaše osobní údaje byly použity pro konkrétní funkce, když vás požádáme o tento detail. Když se přihlásíte na web, pokud od nás nechcete dostávat žádné další materiály ani oznámení, můžete ukázat své preference v našem registračním formuláři.
Odkazy na jiné webové stránky
Náš web může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou pod naší přímou kontrolou. Tyto webové stránky mohou mít vlastní zásady týkající se ochrany soukromí. Nemáme žádnou kontrolu ani odpovědnost za propojené webové stránky a poskytujeme tyto odkazy výhradně pro pohodlí a informace našich návštěvníků. K těmto propojeným webovým stránkám přistupujete na vlastní nebezpečí. Na tyto webové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Měli byste zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto jednotlivých webových stránek, abyste zjistili, jak provozovatelé těchto webových stránek budou používat vaše osobní údaje. Tyto webové stránky mohou navíc obsahovat odkaz na webové stránky našich přidružených společností. Na webové stránky našich přidružených společností se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů a měli byste si zkontrolovat jejich individuální zásady ochrany osobních údajů, abyste zjistili, jak provozovatelé těchto webových stránek budou využívat vaše osobní údaje.
Bezpečnostní
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Používáme praktická ochranná opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití a úpravám jednotlivých dat pod naší kontrolou. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi a jsou vždy podporovány šifrovanou metodou SSL, pokud je váš webový prohlížeč podporován. Žádný webový nebo e-mailový přenos není nikdy zcela chráněn nebo omylem zdarma. Například e-mail odeslaný na nebo z webových stránek nemusí být chráněn. Při rozhodování o tom, jaké informace nám pošlete e-mailem, musíte věnovat zvláštní péči. Prohlášení o souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů naleznete zde.
Aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Tyto zásady ochrany osobních údajů byste si měli často prohlížet. Pokud v těchto zásadách provedeme významné změny, můžeme vás informovat na našich webových stránkách, blogovým příspěvkem, e-mailem nebo jakoukoli metodou, kterou určíme. Metoda, kterou jsme vybrali, je na našem výhradním uvážení. Na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů také změníme datum „Poslední aktualizace“. Jakékoli změny, které provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů, jsou účinné od tohoto posledního aktualizovaného data a nahrazují všechny předchozí zásady ochrany osobních údajů.
Dotazy ohledně našich praktik ochrany osobních údajů nebo těchto zásad ochrany osobních údajů
Zavazujeme se, že budeme podnikat v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo těchto zásad, kontaktujte nás.